بایگانی دسته‌ها: هم‌زادها

هم‌زاد افتخاری

در فیلم اجاره‌نشین‌ها و در صحنه چاقوکشی در بنگاه که دارودسته مرحوم منوچهر حامدی به بنگاهی که صاحب ان سیاوش طهمورث است می‌ریزند و منوچهر حامدی چاقو می کشد در میان نوچه‌های او فردی وجود دارد که شباهت زیادی به علی‌رضا افتخاری دارد، این را در مجموعه‌ جدیدی در وب‌لاگ می‌گذارم به نام هم‌زاد‌ها که عکس‌های افراد شبیه‌به‌هم را در آن می آورم.

سمت راست علی‌رضا افتخاری و سمت چپ فرد مذکور در فیلم اجاره نشین‌ها

سمت راست علی‌رضا افتخاری و سمت چپ فرد مذکور در فیلم اجاره نشین‌ها

بیان دیدگاه

دسته هم‌زادها