بایگانی برچسب‌ها: مینیمال

همه

همه ضربه‌ مغزی می‌شوند و من ضربه قلبی.

Advertisements

بیان دیدگاه

دسته مینی‌مال

زمان

زمان آن رسیده بود که مرد ترسا بترسد. مرد پارسا بپرسد و مرد سالوس بلیسد.

بیان دیدگاه

دسته مینی‌مال

عضو به عضو

دل به دل راه دارد

دست بالای دست بسیار است

سر به سرم نگذار

پا به پای‌ات آمدم

بیان دیدگاه

دسته مینی‌مال